Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw


Sekretariat

Godziny urzędowania sekretariatu:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

(sekretariat - parter)

tel./fax 42 674-58-72

tel. 42 674-88-43

e-mail: kontakt@lo23.elodz.edu.pl


SPRAWY PROWADZONE PRZEZ LICEUM:

Załatwiane w sekretariacie

 1. Nabór uczniów, przyjmowanie i wydawanie dokumentów uczniów >>> pobierz zasady
 2. Wydawanie zaświadczeń dotyczących spraw uczniów.
  • Zaświadczenia o uczęszczaniu ucznia do szkoły wydaje się bezzwłocznie na ustną prośbę ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Przygotowanie i wydawanie upoważnień.
 4. Przygotowanie i wydawanie legitymacji szkolnych.
 5. Deklaracje maturalne
 6. Przygotowanie i wydawanie duplikatów świadectw
  1. promocyjnych
  2. ukończenia szkoły
  3. dojrzałości (wydanych do roku 2004) oraz legitymacji szkolnej. >>> pobierz wniosek
 7. Wydawanie decyzji dotyczących zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, nauki drugiego języka obcego, nauki technologii informatycznej.
 8. Wydawanie decyzji w sprawie:
  1. indywidualnego nauczania >>> pobierz wniosek
  2. indywidualnego programu lub toku nauczania >>> pobierz wniosek
 9. Udostępnianie Statutu i uchwał organów liceum.
 10. Przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. >>> pobierz wniosek
 11. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji
 12. Postępowanie w sprawach nieletnich
 13. Zamówienia publiczne

Załatwiane przez kierownika gospodarczego

 1. Akta osobowe pracowników
 2. Sprawy kadrowe: nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
 3. Sprawy z dostawcami mediów
 4. Umowy najmu

Załatwiane przez głównego księgowego

 1. Sprawy ZUS , US
 2. Wystawianie faktur
 3. Sprawy ubezpieczeń uczniów i pracowników

Załatwiane przez pedagoga szkolnego

 1. Stypendia

PROCEDURY

Procedura 1.

Zwolnienie ucznia z ćwiczeń WF lub zajęć TI/informatyki.

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia lub sam uczeń, (jeśli jest pełnoletni) kieruje do dyrektora liceum wniosek o zwolnienie z ćwiczeń WF lub zajęć TI/informatyki podpisaną uprzednio przez wychowawcę klasy i nauczyciela odpowiednio WF lub TI/informatyki wraz z załączoną opinią lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach.
 2. Dyrektor liceum po zapoznaniu się z prośbą i opinią wydaje decyzję o zwolnieniu na czas określony w opinii lub o odmowie zwolnienia ucznia z ćwiczeń WF lub zajęć TI/informatyki.
 3. Druk decyzji przygotowuje sekretarka liceum w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz wydaje uczniowi. Odnotowuje wydanie decyzji w rejestrze.
 4. Uczeń po podpisaniu decyzji przez rodziców (opiekunów prawnych)zwraca ją do sekretariatu liceum.
 5. Sekretarka po otrzymaniu decyzji podpisanej przez rodziców (opiekunów prawnych) umieszcza ją w arkuszu ocen ucznia, a uczniowi wydaje drugi egzemplarz decyzji.
 6. Nauczyciel WF lub TI w przypadku ucznia zwolnionego z ćwiczeń WF lub zajęć TI/informatyki w dzienniku lekcyjnym wpisuje „zwolniony”. W przypadku, gdy w arkuszu ocen ucznia brak decyzji o zwolnieniu lub jest decyzja o odmowie zwolnienia nauczyciel jest zobowiązany wystawić ocenę lub nie może klasyfikować ucznia.
 7. Najpóźniej na miesiąc przed wystawieniem ocen semestralnych lub rocznych wychowawca klasy sprawdza czy w arkuszach ocen uczniów zwolnionych odpowiednio z ćwiczeń WF lub zajęć TI/informatyki znajdują się odpowiednie decyzje. W przypadku braku decyzji wychowawca wyjaśnia sprawę z uczniem, jego rodzicami (opiekunami prawnymi) i nauczycielem przedmiotu.
 8. W przypadku braku decyzji o zwolnieniu ucznia nieuczęszczającego na zajęcia WF lub TI/informatyki wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o braku klasyfikacji z tego przedmiotu, w innym przypadku wychowawca informuje nauczyciela WF lub TI/informatyki o konieczności wystawienia oceny semestralnej lub rocznej.
 9. W przypadku zwolnienia ucznia z ćwiczeń WF lub zajęć TI/informatyki wychowawca klasy w arkuszu ocen ucznia oraz na świadectwie zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje „zwolniony” lub „zwolniona”.

>>> pobierz wniosek

Procedura 2.

Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową mogą złożyć wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o wydanie opinii w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową składają w sekretariacie liceum wniosek o zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego wraz z opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Dyrektor liceum po zapoznaniu się z wnioskiem i opinią wydaje decyzję o zwolnieniu na czas  określony w opinii lub o odmowie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego.
 4. Druk decyzji przygotowuje sekretarka liceum w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz wydaje uczniowi. Odnotowuje wydanie decyzji w rejestrze.
 5. Uczeń po podpisaniu decyzji przez rodziców (opiekunów prawnych)zwraca ją do sekretariatu liceum.
 6. Sekretarka po otrzymaniu decyzji podpisanej przez rodziców (opiekunów prawnych) umieszcza ją w arkuszu ocen ucznia, a uczniowi wydaje drugi egzemplarz decyzji.
 7. Nauczyciel drugiego języka obcego w przypadku ucznia zwolnionego z nauki tego języka w dzienniku lekcyjnym wpisuje „zwolniony”. W przypadku, gdy w arkuszu ocen ucznia brak decyzji o zwolnieniu lub jest decyzja o odmowie zwolnienia nauczyciel jest zobowiązany wystawić ocenę lub nie może klasyfikować ucznia.
 8. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego wychowawca klasy w arkuszu ocen ucznia oraz na świadectwie zamiast oceny  klasyfikacyjnej wpisuje „zwolniony”, „zwolniona”.

>>> pobierz wniosek

Procedura 3.

Indywidualne nauczanie

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia liceum występują z wnioskiem do poradni psychologiczno- pedagogicznej o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania  na podstawie np. zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia ucznia.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia liceum występują do dyrektora liceum z wnioskiem o indywidualne nauczanie.
 3. Dyrektor liceum po otrzymaniu wniosku od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia i zapoznaniu się z orzeczeniem ustala z uczniem lub jego rodzicami (opiekunami prawnymi) liczbę godzin (12-16) i rodzaj zajęć lekcyjnych ucznia.
 4. Dyrektor liceum występuje do Wydziału Edukacji UMŁ z wnioskiem o przyznanie dodatkowych godzin i środków finansowych na indywidualne nauczanie na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania załączając plan ucznia wraz z przydziałem nauczycieli.
 5. Po zaakceptowaniu wniosku zastępca dyrektora lub wyznaczony przez niego członek zespołu ds. planu układa plan lekcji i powiadamia ucznia oraz uczących go nauczycieli o terminach i miejscu prowadzenia lekcji. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.
 6. Zajęcia indywidualnego nauczania są dokumentowane przez nauczycieli w dzienniku zajęć indywidualnych klasy, do której uczeń jest przypisany.
 7. Indywidualny wychowawca ucznia odpowiada za kontakty z rodzicami ucznia, wypisuje świadectwo uczniowi, pośredniczy we wszystkich sprawach ucznia i liceum.

>>> pobierz wniosek

Procedura 4.

Indywidualny tok lub program nauki

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia lub pełnoletni uczeń za zgodą rodziców, lub  wychowawca klasy, lub nauczyciel uczący ucznia występują z wnioskiem do  dyrektora liceum za pośrednictwem wychowawcy klasy o wydanie zgody na indywidualny program lub tok nauki.
 2. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informacje´ o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program/tok nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.
 4. Dyrektor liceum, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Dyrektor liceum zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 6. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego  roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, dyrektor liceum występuje o opinię do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Wymagana jest pozytywna ocena.
 7. Dyrektor liceum, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza  uczniowi nauczyciela—opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.

>>> pobierz wniosek

Procedura 5.

Wydanie duplikatu legitymacji lub świadectwa

 1. Wniosek o wystawienie duplikatu składa osoba, na którą dokument jest wystawiony, a w szczególnych przypadkach osoba upoważniona przez właściciela dokumentu. Wniosek składa się wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Do wniosku o wystawienie duplikatu legitymacji załącza się zdjęcie.
 3. Za każdy ze sporządzanych dokumentów należy dokonać przelewu na konto XXIII Liceum Ogólnokształcącego
  NR RACHUNKU BANKOWEGO 44 1560 0013 2025 0025 0900 0005
  wpisując w tytule „ za wystawienie duplikatu ...” i podając nazwisko właściciela dokumentu za duplikat świadectwa - kwoty równej opłacie skarbowej od legalizacji dokumentu w wysokości 26 zł za duplikat legitymacji szkolnej - kwoty równej opłacie skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu w wysokości 9 zł lub przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 4. Duplikaty wydaje się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 5. Duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony, a w szczególnych przypadkach osoba upoważniona przez właściciela dokumentu. Odbierający duplikat obowiązany jest wylegitymować się dokumentem tożsamości.

>>> pobierz wniosek

Podmiot udostępniający informację:
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks.prof. Józefa Tischnera w Łodzi
odpowiada: Barbara Makowska
data: 05-05-2020
wytworzył: Barbara Makowska
data: 05-05-2020
data: 05-05-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 05-05-2020 - Edycja treści
 • 04-01-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1148